غدیرنامه

غدیرنامه

برای اولین بار جامع ترین نرم افزار غدیر خم در فضای سه بعدی با موضوعات امامت-خطبه غدیر-اهمیت غدیر-غدیر در ادب و شعر

دانلود